Soul Journeying

—Where do we come from? —Why are we here? —Where are we going?

 

The answers are within each and everyone of us and it is possible that the meaning of life is to expand our perspectives of who we are. We do that when we raise our consciousness, which broadens our perspectives helping us be true to the highest possible from within.  Our heart holds this wisdom and is able to lead us beyond fears and control. Keeping this focus we journey in soul and through our own lives we gain wisdom of the mysteries of life. Read more here about soul journeying.

Every soul is unique

Every soul is unique and holds its special tone or essence. When we are close to our own tone, we experience a certain lightness and joy and we wish to explore more. During periods of life, when we for different reasons have distanced us too far from our own tone, we loose the joy of life, get stressed and close down body and senses to survive. When we dare to take care of such a situation, we are on our way to come closer to ourselves. The existential perspective put our lives in a greater context, so that also challenges and difficulties in their parts turn into the greater meaning of life.

Exploring gives meaning to life

Gestalt therapy as methodology works with the now itself, based on the senses and body awareness. That is why this is a safe methodology even when you widen the perspectives to the more existential. Another foundation is to focus on the energy field, that exists between people. We learn about ourselves by exploring this field. This understanding is of value to apply in different contexts of life both in the private field and in working life.

My offerings


Curman’s English Titles


 

 

 

Att färdas i själen

—Var kommer vi ifrån? —Varför är vi här? —Vart är vi på väg?

 

Svaren finns inom var och en av oss och kanske är meningen med att vi är här att vi ska utforska med oss själva som insats. Vi gör det genom att expandera i vårt medvetande och därmed få till oss större perspektiv, som hjälper oss att vara trogna det högsta bästa inom oss själva. Hjärtat har denna visdom och kan leda oss bortom rädslor och kontroll. Med detta fokus färdas vi i själen och får genom våra egna liv ta del av tillvarons mysterier. Läs mer här om att färdas i själen.

 

Varje själ är unik

Varje själ är unik och har sin speciella ton eller essens. När vi är nära den egna tonen, upplever vi en särskild lätthet och glädje och lusten att utforska mer uppstår. I perioder, när vi av olika skäl kommit för långt ifrån, börjar vi tappa livslusten, blir stressade eller stänger av kropp och sinnen för att klara oss. När vi vågar ta fatt i en sådan situation, inleder vi vägen till att komma närmare oss själva. Det existentiella perspektivet sätter in våra liv i ett större sammanhang, där även motgångar och svårigheter blir till en del av livets mening.

Utforska ger mening för livet

Gestaltterapi som metod arbetar med själva nuet som grund, baserat på sinnena och kroppsförnimmelser. Det gör den till en trygg metod även när man vidgar perspektiven till de mer existentiella. Likaså utgår vi alltid från det gemensamma energifält, som uppstår mellan människor. Vi lär känna oss själva  i relation till andra genom att utforska detta fält. Denna förståelse kan tillämpas i livets olika sammanhang både privat och i arbetslivet.

Jag erbjuder


Curmans Svenska Titlar