Soul Journeying

My view of life has developed through my own life experiences. Heart and love are to me the foundation. I believe that love from the beginning is the essence of most religions. The outer expressions have been adapted to the cultures where they once arose. When religions sometimes  change into fundamentalism, the fire behind is lost. Then the spiritual practice has lost contact with the heart.

In my experience every human being holds a spark of the Divine, a Divine part within. As souls we come to the Earth to develop and mature. We need many lives here and at other places in the Universe, to be able to connect and finally become one with our Divine part. Within our Divine part humanity is one and the same Spirit, while we as souls are individual. Soul Journeying concerns how we gradually expand in consciousness, so that we will have access to consciously experience our Divine part where all is one.

As souls we are linked to each other and through that we contribute to the development of each other. The unique tone or essence that every soul holds within, comes with us as we journey to the Spirit. All of love is kept. This is possible because our consciousness expands and we are raised in frequency. Hard times that we encounter along the path are natural and help us mature.  Our challenge is about how we approach the difficulties. When we have learnt from them, they transform into wisdom and then they can come with us to higher frequencies.

Soul Journeying is ultimately about how we as humans identify ourselves. In common life on Earth, before we consciously start our soul journeying, we usually identify with our personality and the roles we play on Earth. Doing so makes us believe that this is all there is. Some people are open to other dimensions already as a child, while most of us get in contact with our soul through a crisis of some kind. Being in a crisis we let go of old habits and roles and most often our heart opens. If that happens we let our heart govern life rather than old roles and habits.

The heart and the personal love are powerful guides leading us to the depth of the soul. They open our heart to dare to both give and receive. Already since my young days I have been a seeker of life. That is why it was so radical when I along the path found that instead  it was all about learning how to be an all the more sensitive receiver. I understood that we belong to a greater Universal love, that is waiting for us all. It sounds simple, most people wish to be loved. However, love wakes up all that we earlier have been missing. Old wounds come to the surface to be healed in love. Soul Journeying opens and heals us as human beings. We begin to get in contact with the mysteries of life.

Many of us are guided within by a certain longing showing us that there are many worlds and dimensions besides the earthly. My belief and experience is that we hold memories from other lifetimes and dimensions. These memories come to us as glimpses in the present life. Personally, I had no knowledge from books about for example the Ascended Masters, Kundalini energy or Antique Mystery Schools. I learnt from books after my own experiences in body and soul. Then they gave me meaning, understanding and joy.

Every soul journey is unique in its expressions even if we share common mile stones. The wisdom exists in each of us and and we cannot know for the other. However, we are enriched from listening to each other´s life story and notice what is resonating within. To me this is a natural spiritual practice and I notice that the same goes for many in this special time. In the same way you are welcomed to my home page and my books as a start of a possible exchange in the future.


 

Att färdas i själen

Min syn på livet har vuxit fram genom egna upplevelser och erfarenheter.  Hjärtat och kärleken utgör grunden. Jag menar att kärleken från början är kärnan i de flesta religioner. De yttre uttrycken har anpassats till de kulturer där de en gång uppstod. När religioner ibland har övergått till fundamentalism, har man tappat elden bakom och därmed kontakten med sitt eget hjärta i utövandet.

Som jag ser det har varje människa en Gudagnista, en Gudomlig del inom sig. Som själar kommer vi till Jorden för att utvecklas och mogna. Vi behöver flera liv här och på andra platser i Universum, för att få kontakt med och slutligen bli ett med vår Gudomliga del. I vår Gudomliga del är mänskligheten en och samma Ande, medan vi som själar är individuella. Själens resa handlar om att gradvis expandera vårt medvetande, så att vi får tillgång till att medvetet uppleva vår egen Gudomliga del där allt är ett.

Som själar är vi länkade till varandra och vi bidrar på olika sätt till varandras utveckling. Den unika ton eller essens, som varje själ bär inom sig, följer med på vår resa till Anden. Allt av kärlek finns kvar. Det ryms eftersom vårt medvetande expanderar och vi lyfts i frekvens. Svårigheter vi möter längs vägen ingår och bidrar till att vi mognar.  Vår utmaning handlar om hur vi möter svårigheterna. När vi lärt av dem, omvandlas de till visdom och kan därmed följa med oss till högre frekvenser.

Själens resa handlar ytterst om hur vi som människor identifierar oss. Innan vi medvetet ger oss ut på vår egen själsresa, identifierar vi oss oftast med vår personlighet och de olika roller vi lever i och med på Jorden. Det gör att vi tror att det är allt som existerar. En del människor är öppna för andra dimensioner redan som barn men oftast kommer vi i kontakt med vår själ genom en kris av något slag. Vi släpper då invanda roller och mönster och hjärtat öppnas. Vi låter hjärtat styra våra liv, snarare än de yttre roller vi lever i och med.

Hjärtat och den personliga kärleken är en kraftfull vägvisare som leder oss vidare till själens djup. Den öppnar våra hjärtan till att våga både ge och ta emot. Sedan unga år har jag mig varit en sökare i livet. Det var därför omvälvande när jag längs vägen upp-täckte att det i stället handlade om att bli en alltmer känslig mottagare. Jag förstod att det finns en större universell kärlek, som väntar på oss alla. Ytterst handlar det om att våga släppa in den och överlämna oss till denna ovillkorliga kärlek. Det låter enkelt, alla vill ju bli älskade. Men kärleken väcker upp allt som vi tidigare har saknat. De gamla såren kommer upp till ytan för att bli helade i kärlek. Att färdas i själen öppnar oss och helar oss som människor. Vi börjar få kontakt med livets mysterier.

Många av oss låter oss vägledas av en längtan, som visar oss att det finns många världar och dimensioner bortom den jordiska. Min tro och erfarenhet är att vi bär med oss minnen från andra liv och dimensioner. Dessa minnen kommer till oss som glimtar i det nuvarande livet. För egen del har jag inte haft någon kunskap från böcker om till exempel uppstigna Mästare, kundalinienergi eller antika mysterieskolor. De böcker jag haft glädje av under min själs resa, har kommit till mig efter att jag haft egna upplevelser till kropp och själ. Då har de gett mening och förståelse.

Varje själsresa är helt unik till sina uttryck även om det finns gemensamma milstolpar. Visdomen finns inom var och en av oss och ingen kan veta för någon annan. Däremot kan vi ta del av varandras berättelser och märka efter vad som ger genklang i det inre. För min personliga del är det ett naturligt sätt att utöva mitt andliga liv och jag märker att detsamma gäller för många i denna tid. I samma anda välkomnas du till min hemsida och mina böcker som en inledning på ett tänkbart framtida utbyte.